Regulamin zawodów PUCHAR MMS DENDYSSKI - PUMPTRACK

8.06.2015

Regulamin zawodów

PUCHAR MMS DENDYSSKI-PUMPTRACK 2015 - 14.06.2015. Bielsko-Biała

 

§1. Organizatorzy Zawodów.

 1. Zawody organizowane są przez:

Agencja sportowo-rekreacyjna Carvingsport Team Zbigniew Dendys

Dyrektor Zawodów: Grzegorz Dendys.

 1. Kontakt do Dyrektora Zawodów :

tel. kom. : 791 111 000 ; e-mail : dendys@carvingsport.pl

 1. Zawody odbędą się w dniu 14 CZERWCA 2015 (niedziela) o godz. 11.00.

 2. Miejsce zawodów: Bielsko-Biała, tor pump track znajdujący się na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  ul. Pocztowa 32 , 43-300 Bielsko-Biała.

Szczegółowe informacje o lokalizacji miejsca Zawodów i dojeździe środkami komunikacji miejskiej można uzyskać na stronie www.bbosir.bielsko.pl w zakładce ,,Obiekty”.

§.2. Uczestnicy:

I. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy ur. 1996 i młodsi z licencją PZKol oraz zawodnicy nielicencjonowani, zrzeszeni albo niezrzeszeni w klubach sportowych, używający w trakcie Zawodów odpowiedniego sprzętu t.j. roweru górskiego lub BMX ze sprawnymi hamulcami, kasku oraz rękawiczek. Jednocześnie Organizator Zawodów zaleca używania ochraniaczy innych części ciała.

II. Zapisy Zawodników w danej kategorii przyjmowane będą w dniu zawodów w Biurze Zawodów obok toru pumptrack od godziny 8.30 do godz. 10.45.

III. O kolejności zapisu decyduje kolejność (chwila) zgłoszenia.

IV. Zapisu dokonuje się w trakcie procedury rejestracyjnej w dniu zawodów w Biurze Zawodów poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia

V. Zapisy prowadzone będą od godz. 8:30 do chwili, kiedy liczba zapisanych Zawodników w danej kategorii osiągnie 40 lub do godz.10.45, jeśli liczba ta nie zostanie osiągnięta.

VI. Warunkiem udziału w Zawodach jest wypełnienie oraz podpisanie w obecności pracownika Biura Zawodów formularza zgłoszenia.

VII. Zawody rozgrywane będą w Kategoriach

1. Dziewczęta ur. w r. 2008 i młodsze

2. Dziewczęta ur. w latach 2003-2007

3. Dziewczęta ur. w latach 1999 -2002

4. Dziewczęta ur.w latach 1996-1998

5. Chłopaki ur. w r. 2008 i młodsi

6. Chłopaki ur. w latach 2003-2007

7. Chłopaki ur. w latach 1999 - 2002

8. Chlopaki ur. w latach 1996-1998

VIII. Zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 18 lat (decyduje data urodzenia zawodnika) muszą przedstawić Organizatorowi Zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Zawodach.

§.4. Biuro Zawodów:

Biuro zawodów znajdować się będzie na miejscu Zawodów w namiocie oznaczonym logo Organizatora Zawodów oraz tabliczką „Biuro Zawodów Pump track” i czynne będzie w dniu 14 czerwca 2015r. w godz. 8:30 do zakończenia zawodów.

§.5. Treningi:

 1. Trening w dniu Zawodów dozwolony jest wyłącznie po podpisaniu przez Zawodnika w Biurze Zawodów pisemnego zgłoszenia oraz zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu Zawodnik musi mieć na rowerze umieszczoną tabliczkę z numerem wydanym przez Organizatora Zawodów.

 2. Treningi oficjalne odbędą się w kategoriach Dziewczęta, Chłopaki w dniu zawodów
  14 czerwca 2015r. w godzinach od godz. 8:30 —10:30.

 3. Podczas trwania przejazdów zawodników w trakcie rywalizacji trenowanie jest zabronione.

§. 6. Klasyfikacja:

I. Klasyfikacja w kategoriach Dziewczęta, Chłopaki ustalana będzie na podstawie czasu dwóch przejazdów w kolejności od najkrótszego do najdłuższego czasu przejazdu, przy czym do klasyfikacji brany będzie pod uwagę krótszy czas przejazdu danego zawodnika. Warunkiem klasyfikowania jest ukończenie przejazdu po wyznaczonej trasie.

§.7. Nagrody:

I.Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają medale i dyplomy .
II. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody-niespodzianki.

§. 8. Ceremonia dekoracji:

I. Ceremonia dekoracji odbędzie się ok. 30 min po zakończeniu zawodów, odrębnie dla każdej kategorii.

II. Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się następujący zawodnicy w każdej kategorii wiekowej:

- - zwycięzca

- 2—gi zawodnik

- 3—ci zawodnik

III. W przypadku nie zgłoszenia się do dekoracji Zawodnika, o jakim mowa powyżej w pkt. II Organizator Zawodów nie przesyła nagród, w tym pucharu i medalu.

§. 9. Trasa:

Zawody zostaną rozegrane na torze pump track po oznaczonej przez Organizatora zawodów trasie. Czas jednego okrążenia toru to około 22 sekundy. Zawodnicy w ramach jednego przejazdu będą wykonywali jedno okrążenie toru z pomiarem czasu.

§. 10. Zasady bezpieczeństwa: Podczas treningów oraz zawodów na torze wyścigu może przebywać max. dwóch zawodników.

§. 11. Obowiązkowe wyposażenie: Sprawny technicznie rower z przynajmniej jednym hamulcem. Zawodnik musi posiadać kask oraz rękawiczki.

§. 12. Skład komisji sędziowskiej: Sędzia Główny : mgr Zbigniew Dendys

§. 13. Wykaz miejsc udzielania pomocy medycznej (Szpitali): Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Telefon +48 33 8102000

+48 33 8100143

+48 33 8100145 Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 83; Telefon +48 33 8284000 - Centrala

§. 14. Wyniki:

Wyniki z każdej kategorii będą publikowane w wersji papierowej do zakończenia Zawodów,
a po ich zakończeniu na stronie Organizatora zawodów.

§. 15. Postanowienia końcowe:

I. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny
w porozumieniu z Organizatorem Zawodów i rozstrzygnięcia wszelkich trybunałów są wyłączone.

II. Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura Zawodów.

III.Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi wzór formularza zgłoszenia na zawody.

 

Załącznik do Regulaminu Zawodów PUMP TRACK II MISTRZOSTWA BIELSKA-BIAŁEJ.

ZGŁOSZENIE NA ZAWODY PUCHAR MMS DENDYSSKI- PUMPTRACK 2015 w dniu 14 CZERWCA 2015r. w Bielsku-Białej

NAZWISKO IMIĘ: …………………………………………………………………..

DATA URODZENIA: ……………………………………………………………….

ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miejscowość, ulica, nr mieszkania): ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

KLUB SPORTOWY, STOWARZYSZENIE (nie wymagane):………………………………………………

NUMER LICENCJI (zawodnicy z licencja PZKoI): ……………………………………….

TELEFON KONTAKTOWY: ………………………...... E-MAIL: ………………………..…………………

Oświadczam, że:

1. biorę udział w zawodach PUCHAR MMS DENDYSSKI-PUMPTRACK 2015 odbywających się w dniu 14.06.2015r. w Bielsku-Białej na własną odpowiedzialność, 2. zapoznałem/am się z trasą Zawodów i jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z uczestnictwa w Zawodach, 3. nie będę wnosił/a z tytułu zdarzeń losowych, w tym szkód, mogących mieć miejsce lub powstałych podczas trwania lub w związku z zawodami PUCHAR MMS DENDYSSKI –PUMPTRACK 2015 żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora Zawodów, 4. posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw od nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych, 5. mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia, 6. posiadam sprawny technicznie sprzęt wymagany przez Organizatora Zawodów oraz zabezpieczenie tj. kask, i rękawiczki. 7. ponoszę wyłączną odpowiedzialność za powstałe u mnie lub w związku z moim działaniem lub zaniechaniem u osób trzecich kontuzje, naruszenie zdrowia (rozstrój lub uszczerbek zdrowia) lub utratę życia spowodowane przeze mnie w związku lub w trakcie Zawodów, w tym w szczególności w wyniku niezachowania należytej ostrożności podczas udziału w zawodach, 8. będę stosował/a się do poleceń sędziów i obsługi zawodów, 9. nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji o podobnym działaniu lub mogących spowodować niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach, 10. zapoznałem/am się z regulaminem zawodów PUCHAR MMS DENDYSSKI - PUMPTRACK 2015 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 11. Niniejsze oświadczenia składam jako rodzic/opiekun prawny małoletniego

………………………………………………….. Wyrażam zgodę na:

1. Publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów PUCHAR MMS DENDYSSKI-PUMPTRACK 2015 z moim udziałem/udziałem mojego dziecka w tym mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora, 2. przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Organizatora Zawodów wyłącznie pod potrzeby przedmiotowych zawodów.

 

........................... ....................................................... miejscowość i data podpis zawodnika lub rodziców lub opiekunów prawnych