JUST PUMP IT - PUCHAR POŁUDNIOWEJ POLSKI

02.08.2015

REGULAMIN
JUST PUMP IT – PUCHAR POŁUDNIOWEJ POLSKI PUMPTRACK
I. Celem zawodów jest:
- Popularyzacja kolarstwa jako możliwości miłego spędzania wolnego czasu
- Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
- Promowanie walorów miejscowości Bielsko-Biała
- Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
II. Pełna nazwa zawodów:
„JUST PUMP IT – PUCHAR POŁUDNIOWEJ POLSKI PUMPTRACK”
III. Organizatorzy:
--Carving Sport i BBOSiR z siedzibą w Bielsku- Białej
- Klub Sportowy Born2Bike z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. 11 Listopada 1/7
- Towarzystwo Sportów Górskich Młóckarnia, Stowarzyszenie High Five i Gmina Rajcza
IV. Terminy oraz miejsca rozgrywania zawodów:
09.08.2015- Bielsko-Biała, tor Pumptrack znajdujący się na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” Bielsko-
Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pocztowa 32 ,
30.08.2015- Kalwaria Zebrzydowska, tor Pumptrack Kalwaria, zlokalizowany za stadionem MKS
KALWARIANKA- ul. Mickiewicza 16
V. Kategorie:
MĘŻCZYŹNI
1. CHŁOPCY 2008-2011
2. CHŁOPCY 2003-2007
3. JUNIOR 1999-2002
4. PRO 1980-1998
5. MASTERS ur. do 1979
KOBIETY
1. DZIEWCZYNKI 2008-2011
2. DZIEWCZYNKI 2003-2007
3. JUNIOR 1999-2002
4. Pro 1980-1998
5. MASTERS ur. do 1979
*Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia podobnych kategorii wiekowych w przypadku gdy w danej
kategorii będzie mniej niż pięciu zawodników.
Spośród osób z w/w kategorii zostaną wyłonieni najszybsi zawodnicy (biorąc pod uwagę wiek oraz płeć
zawodnika). Nagrodami rzeczowymi i dyplomami zostanie nagrodzona najlepsza trójka zawodników spośród
każdej kategorii wiekowej. Miejsca czwarte i piąte w każdej kategorii zostaną nagrodzone dyplomami. Zawodnicy którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów. UWAGA! W kategorii, dzieci wymagane jest poświadczenie swojego wieku dowodem tożsamości np. legitymacją szkolną, kartą rowerową lub paszportem. Przepis ten powstał wskutek kilku nieprawdziwie podanych dat urodzin przez uczestników podczas ubiegłych zawodów co spowodowało iż w kategorii dzieci jeździły osoby z wyższej kategorii wiekowej. Nieprawidłowe podanie daty urodzin może skutkować zdyskwalifikowaniem zawodnika.
VI. Warunki uczestnictwa
JUST PUMP IT- PUCHAR POŁUDNIOWEJ POLSKI PUMPTRACK to zawody płatne i ogólnodostępne zarówno dla zawodników z licencja PZKol jak również amatorów. Uczestnikiem będzie każda osoba, która spełni następujące warunki:
- Dokona rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy w biurze zawodów (w dniu zawodów). W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (formularz do wypełnienia przez rodzica w biurze zawodów, lub do pobrania na stronach www.mmsdendysski.pl, www.mlockarnia.org)
- Dokona wpłaty wpisowej w kwocie 25 zł (dwadzieścia pięć) w dniu zawodów.
- Posiada sprawny technicznie rower z przynajmniej jednym hamulcem, kask, nakolanniki oraz rękawiczki (kategorie DZIEWCZYNKI i CHŁOPCY)
- Posiada sprawny technicznie rower z przynajmniej jednym hamulcem oraz kask (kategorie JUNIOR, PRO oraz MASTERS).
Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
VII. Zasady rozgrywania:
a) KATEGORIE: CHŁOPCY i DZIEWCZYNKI
- Czas mierzony jest w dwóch przejazdach spośród których wybierany jest jeden (korzystniejszy dla zawodnika) czas. Na jego podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy zawodów.
- W tej kategorii dozwolone jest pedałowanie w trakcie przejazdu
- Zawodnicy startują pojedynczo, po wskazaniu odpowiedniego sygnału przez osobę kierującą pomiarem czasu. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją.
- Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru.
b) KATEGORIE: JUNIOR, PRO I MASTERS (MĘŻCZYŹNI I KOBIETY)
- W kategoriach PRO oraz MŁODZIEŻ zabrania się pedałowania, osoba która pokona tor pedałując może zostać zdyskwalifikowana. Przepis ten nie obejmuje kategorii CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI
- Do finałowego przejazdu kwalifikuje się 10 osób z każdej kategorii (brany pod uwagę jest lepszy czas uzyskany w przejazdach kwalifikacyjnych)
- Do wyłonienia zwycięzców liczony jest czas przejazdu w finale.
- Zawodnicy startują pojedynczo, po wskazaniu odpowiedniego sygnału przez osobę kierującą pomiarem czasu. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją.
- Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy zawodów.
VIII. Przepisy Bezpieczeństwa:
- Trasa zawodów jest oznaczona taśmą, zabrania się wyjazdu poza wyznaczoną trasę.
- Kolejny zawodnik nie zostanie dopuszczony do jazdy nim poprzedni nie zjedzie z toru.
- Po ukończeniu przejazdu należy zjechać w wyznaczone przez organizatorów miejsce i czekać na swoją kolej.
- Zabrania się treningu podczas rozgrywania przejazdów mierzonych.
- Podczas treningów jednorazowo na torze może znajdować się maksymalnie 5ciu zawodników
- Zabrania się wjazdu na tor bez kasku!
IX. Nagrody:
Nagrody rzeczowe zostaną przyznane 3 pierwszym osobom w poszczególnych kategoriach. Dyplomy zostaną rozdane do 5 miejsca włącznie.
* W przypadku nie zgłoszenia się do dekoracji zawodnika Organizator Zawodów nie przesyła nagród, w tym także dyplomu, pucharu i medalu.
X. Wyniki:
Wyniki z każdej kategorii będą publikowane w wersji papierowej do zakończenia Zawodów,
a po ich zakończeniu na stronach www.mmsdendysski.pl, www.mlockarnia.org.
XI. Ramowy program zawodów:
08.00-10.30 Przyjmowanie zgłoszeń/wydawanie numerków startowych.
08.00-10.45 Treningi.
11.00-11.15 Rozpoczęcie zawodów.
11.30 Pierwszy przejazd mierzony (KATEGORIE CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI).
12.30 Drugi przejazd mierzony (KATEGORIE CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI).
13.30-15.30 Pierwszy przejazd mierzony (KATEGORIE JUNIOR, PRO I MASTERSI)
                     PRZEJAZD FINAŁOWY (KATEGORIE JUNIOR, PRO I MASTERSI)
16.00 DEKORACJA ZAWODNIKÓW
XII. Postanowienia końcowe
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem
- Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność ( w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże;
- Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach lub bez nich po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów;
- Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej";
- Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy przejazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne;
- Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH
JUST PUMP IT- PUCHAR POLSKI POŁUDNIOWEJ PUMPTRACK
Należy wpisać danę osoby biorącej udział w zawodach.
NAZWISKO:
IMIĘ:
DATA URODZENIA:
ADRES ZAMIESZKANIA (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr mieszkania):
TELEFON KONTAKTOWY:
KATEGORIA WIEKOWA:
Należy wpisać dane rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich.
NAZWISKO:
IMIĘ:
DATA URODZENIA:
ADRES ZAMIESZKANIA (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr mieszkania):
TELEFON KONTAKTOWY:
Oświadczam, że:
‐ biorę udział w zawodach JUST PUMP IT‐ PUCHAR POLSKI POŁUDNIOWEJ PUMPTRACK odbywających
się w dniu …………………… r. w …………………………………………...... (miejscowość) na własną odpowiedzialność;
‐ zapoznałem/łam się z trasą pomiaru czasu i jestem świadom/a zagrożeń wynikających z jeżdżenia po
niej;
‐ nie będę wnosił/a, z tytułu zdarzeń losowych mogących mieć miejsce podczas trwania zawodów JUST
PUMP IT‐ PUCHAR POLSKI POŁUDNIOWEJ PUMPTRACK, żadnych roszczeń do Organizatora;
‐ zapoznałem/am się z regulaminem zawodów.
Wyrażam zgodę na:
1. publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów JUST PUMP IT‐ PUCHAR
POLSKI POŁUDNIOWEJ PUMPTRACK z moim udziałem w środkach masowego przekazu oraz materiałach
Organizatora,
2. przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych przez Organizatora zawodów.

............................... ................................................................
miejscowość i data podpis zawodnika

................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego